Personvern

Informasjonskapslar (cookies) på nettstaden

Vi nyttar informasjonskapslar på nettstaden vår. Føremålet er å gjere brukaropplevinga betre for deg og gje oss høve til å forbetre tenestene våre. Informasjonskapslane lagrar mellom anna informasjon du legg inn og vil at nettsida skal hugse (t.d. brukarnamn, passord), slik at du slepp å skrive det inn kvar gong du vitjar nettstaden.

Informasjonskapslar er små tekstfiler som vert plasserte på datamaskina din når du vitjar ei nettside.

 

Rettsleg grunnlag

Det rettslege grunnlaget for bruk av informasjonskapslar er GDPR artikkel 6 nr 1f), som tillet handsaming av opplysingar som er naudsynte for å ta i vare ei rettkommen interesse, som veg tyngre enn omsynet til personvernet for den enkelte. Interessa er å forbetre tenestene våre.

 

Opplysingar som vert registrert

Vi lagrar ikkje informasjon som gjer at vi kan identifisere deg som person.

Dersom du vitjar denne nettstaden, så samlar vi likevel inn avidentifiserte opplysingar om besøket gjennom verktya Google Analytics og Matomo. Avidentifisering inneber at ingen kan nytte opplysingane til å identifisere enkeltpersonar. Døme på kva statistikken gir svar på, er kor mange som nyttar ulike sider på nettstaden, kor lenge besøket varar, kva for nettstadar brukarane kjem frå og kva for nettlesarar som vert nytta.

Opplysingane vert behandla i avidentifisert og aggregert form. Vi samlar inn heile IP-adressa, men berre dei tre første gruppene i adressa vert brukte til å generere statistikk. Dersom IP-adressa består av nummera 195.159.103.82, vert berre 195.159.103.xx brukt. I tillegg vert IP-adressene behandla på aggregert nivå. Det vil seie at alle data vert slått saman til éi gruppe, og ikkje behandla individuelt.

Informasjonskapslane kan berre lagre tekst. Teksten er alltid anonymisert, og vanlegvis kryptert. Nettlesarar gjer det mogleg å sette grenser for kva informasjonskapslane kan gjere, eller å deaktivere dei via innstillingane. Nettlesaren din lar deg også sjå over dei informasjonskapslane som er lagra på maskina di, og gjer det mogleg å slette dei. Dette kan du stille inn under tryggleik og personvern i nettlesaren sine innstillingar. Nettlesaren lar deg også sjå over dei informasjonskapslane som er lagra på datamaskina, og gir deg høve til å slette dei.

 

Innebygt innhald

Sider og artiklar på denne nettstaden kan ha innebygt innhald (t.d. videoar, bilete, deling i sosiale medium) frå andre nettstader. Slikt innhald vil fungere som om du var på den andre nettstaden. Desse andre nettstadene nyttar truleg også informasjonskapslar som samler data og sporer deg.

 

Matomo og Google Analytics

Vi nyttar både Matomo og Google Analytics til å hente inn statistikk og analysere bruken av nettsidene våre. Døme på informasjon kapslane våre henter er korleis du nytter nettstaden vår, kva for nettstad du kom frå, kor mange ganger du har besøkt nettsidene våre, og kor lenge du er på nettstaden vår før du går vidare.

Informasjonen som vert generert av ein informasjonskapsel ved bruk av nettstaden, vert sendt til Google og lagra på serverar i USA. Opplysingane er underlagt Google sine retningsliner. Du kan lese meir om korleis Matomo nyttar informasjonskapslar på deira eigen nettstad.

Dersom du ønsker å blokkere Google Analytics frå å spore deg, kan du nytte Google sitt nettlesar-tillegg: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Sikrare bruk av internett

nettvett.no kan du få tips til sikrare bruk av internett.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar. Les meir om personvern

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close