Lovdata

Lovdata sitt opne innhald på nett inneheld dei rettskjeldene som regulerer borgarane sine rettskrav og plikter.

Lovdata omfattar lover, føresegner, rettsavgjerder, administrative fråsegn, traktat, EØS/EU-rettskjelder og nyheitsbasar frå Stortinget med meir.

Lovdata tilbyr mykje informasjon gratis på Internett. Her vil ein mellom anna finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale, ferske avgjerder frå Høgsterett, lagmannsrettane og Norsk Lovtidend avd. I og II for dei siste åra. I tillegg ligg det eit utval samandrag på norsk av avgjerder frå Menneskerettsdomstolen.