20. juli 2018 tredde ein ny personopplysingslov i kraft i Noreg. Du (og eg) har fått nokre nye rettar, og alle norske verksemder har fått større ansvar i samband med registrering av personopplysingar.

Rettane dine

Biblioteket har inntil ein månad på seg til å svare på krav i slike saker.

Personvernerklæring

Som verksemd har biblioteket plikt til å handsame personopplysingar på ein open måte. Det inneber at vi skal gi forståeleg informasjon om korleis vi handterer slike opplysingar.

For å oppfylle dette, har vi laga nye personvernerklæringar:


Denne artikkelen er henta frå Hordaland fylkesbibliotek